Privatlivspolitik

1. Et overblik over databeskyttelse

Generel information

Følgende oplysninger vil give dig en nem oversigt over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger denne hjemmeside. Udtrykket “personlige data” omfatter alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse, se venligst vores databeskyttelseserklæring, som vi har inkluderet under denne kopi.

Dataregistrering på denne hjemmeside

Hvem er den ansvarlige for registreringen af data på denne hjemmeside (dvs. den “dataansvarlige”)?

Dataene på dette websted behandles af webstedets operatør, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige under afsnittet “Oplysninger om den ansvarlige part (kaldet “controller” i GDPR)” i denne fortrolighedspolitik.

Hvordan registrerer vi dine data?

Vi indsamler dine data som et resultat af, at du deler dine data med os. Det kan f.eks. være oplysninger, du indtaster i vores kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores IT-systemer, eller efter at du har givet dit samtykke til registreringen under dit besøg på hjemmesiden. Disse data omfatter primært tekniske oplysninger (f.eks. webbrowser, operativsystem eller tidspunkt for adgang til webstedet). Disse oplysninger registreres automatisk, når du går ind på denne hjemmeside.

Hvilke formål bruger vi dine data til?

En del af oplysningerne genereres for at garantere en fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere dine brugermønstre.

Hvilke rettigheder har du, når det gælder dine oplysninger?

Du har til enhver tid ret til at modtage oplysninger om kilden til, modtagerne af og formålet med dine arkiverede personoplysninger uden at skulle betale et gebyr for sådanne videregivelser. Du har også ret til at kræve, at dine data bliver rettet eller slettet. Hvis du har givet samtykke til databehandling, har du til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dette samtykke, hvilket vil påvirke al fremtidig databehandling. Desuden har du ret til at kræve, at behandlingen af dine data begrænses under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dette eller andre databeskyttelsesrelaterede emner.

Analyseværktøjer og værktøjer leveret af tredjeparter

Der er mulighed for, at dine browsingmønstre bliver analyseret statistisk, når du besøger denne hjemmeside. Sådanne analyser udføres primært med det, vi kalder analyseprogrammer.

For detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer henvises til vores databeskyttelseserklæring nedenfor.

2. Værtskab

Vi hoster indholdet af vores hjemmeside hos følgende udbyder:

Ekstern hosting

Denne hjemmeside er hostet eksternt. Personlige data, der indsamles på denne hjemmeside, gemmes på værtens servere. Disse kan omfatte, men er ikke begrænset til, IP-adresser, kontaktanmodninger, metadata og kommunikation, kontraktoplysninger, kontaktoplysninger, navne, adgang til websider og andre data, der genereres via et websted.

Den eksterne hosting tjener det formål at opfylde kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR) og for at sikre en sikker, hurtig og effektiv levering af vores onlinetjenester fra en professionel udbyder (art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR). Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af Art. 6 (1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vores host(s) vil kun behandle dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde deres forpligtelser og følge vores instruktioner med hensyn til sådanne data.

Vi bruger følgende host(s):

DanDomain A/S
Højvangen 4
8660 Skanderborg

www.dandomain.dk

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Beskyttelse af data

Operatørerne af dette websted og dets sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Derfor håndterer vi dine personlige data som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, vil der blive indsamlet en række personlige oplysninger. Personlige data omfatter data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, samt hvilke formål vi bruger disse data til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål oplysningerne indsamles.

Vi gør dig opmærksom på, at overførsel af data via internettet (f.eks. via e-mail) kan være forbundet med sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjepartsadgang.

Oplysninger om den ansvarlige part (omtalt som “den dataansvarlige” i GDPR)

Den ansvarlige for databehandlingen på dette websted er:

Henrik Birk Aaboe Andersen
Safe and Care Co. ApS
Hustedvej 3
DK-7830 Vinderup
Danmark

Telefon: [Telefonnummer der verantwortlichen Stelle]
E-mail: info@ziza-baby.com

Den dataansvarlige er den fysiske person eller juridiske enhed, der alene eller sammen med andre træffer beslutninger om formålene med og ressourcerne til behandlingen af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Varighed af opbevaring

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, forbliver dine personlige data hos os, indtil det formål, som de blev indsamlet til, ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre lovligt tilladte grunde til at opbevare dine personlige data (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil sletningen finde sted, når disse grunde ophører med at gælde.

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandlingen på denne hjemmeside

Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af Art. 6(1)(a) GDPR eller art. 9 (2)(a) GDPR, hvis særlige kategorier af data behandles i henhold til Art. 9 (1) DSGVO. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande er databehandlingen også baseret på Art. 49 (1)(a) i GDPR. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller til adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via enhedens fingeraftryk), er databehandlingen desuden baseret på § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, behandler vi dine data på grundlag af Art. 6(1)(b) i GDPR. Hvis dine data desuden er nødvendige for at opfylde en juridisk forpligtelse, behandler vi dem på grundlag af art. 6(1)(c) i GDPR. Desuden kan databehandlingen udføres på grundlag af vores legitime interesse i henhold til Art. 6(1)(f) i GDPR. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

Oplysninger om dataoverførsel til USA og andre lande uden for EU

Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder, der er hjemmehørende i USA eller andre fra et databeskyttelsesperspektiv usikre lande uden for EU. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger potentielt blive overført til disse lande uden for EU og blive behandlet der. Vi må påpege, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der er sammenligneligt med det i EU. For eksempel er amerikanske virksomheder forpligtet til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndighederne, og som registreret har du ingen muligheder for at forsvare dig i retten. Derfor kan det ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. Secret Service) kan behandle, analysere og permanent arkivere dine personlige data til overvågningsformål. Vi har ingen kontrol over disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til behandling af data

En lang række databehandlingstransaktioner er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan også til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du allerede har givet os. Dette berører ikke lovligheden af den dataindsamling, der fandt sted før din tilbagekaldelse.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde; ret til at gøre indsigelse mod direkte reklame (art. 21 GDPR)

I TILFÆLDE AF, AT DATA BEHANDLES PÅ GRUNDLAG AF ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE DATA BASERET PÅ GRUNDE, DER STAMMER FRA DIN UNIKKE SITUATION. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR ENHVER PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. FOR AT BESTEMME DET JURIDISKE GRUNDLAG, SOM ENHVER BEHANDLING AF DATA ER BASERET PÅ, BEDES DU KONSULTERE DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE BERØRTE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN FREMLÆGGE OVERBEVISENDE BESKYTTELSESVÆRDIGE GRUNDE TIL BEHANDLINGEN AF DINE DATA, SOM OPVEJER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER HVIS FORMÅLET MED BEHANDLINGEN ER AT KRÆVE, UDØVE ELLER FORSVARE JURIDISKE RETTIGHEDER (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21(1) I GDPR).

HVIS DINE PERSONDATA BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE REKLAME, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE BERØRTE PERSONDATA MED HENBLIK PÅ SÅDAN REKLAME. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING I DET OMFANG, DET ER FORBUNDET MED SÅDAN DIREKTE REKLAME. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONLIGE DATA EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE REKLAMEFORMÅL (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21(2) GDPR).

Ret til at indgive en klage til det kompetente tilsynsorgan

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at indgive en klage til et tilsynsorgan, især i den medlemsstat, hvor de normalt har deres bopæl, arbejdsplads eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at indgive en klage gælder uanset eventuelle andre administrative eller retslige procedurer, der er tilgængelige som retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at kræve, at vi udleverer alle data, som vi automatisk behandler på grundlag af dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt, til dig eller en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du skulle kræve direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

Information om, berigtigelse og sletning af data

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til at kræve oplysninger om dine arkiverede personlige data, deres kilde og modtagere samt formålet med behandlingen af dine data. Du kan også have ret til at få dine data rettet eller slettet. Hvis du har spørgsmål om dette emne eller andre spørgsmål om persondata, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ret til at kræve behandlingsbegrænsninger

Du har ret til at kræve, at behandlingen af dine personlige data begrænses. For at gøre dette kan du til enhver tid kontakte os. Retten til at kræve begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

  • I tilfælde af at du bestrider rigtigheden af dine data arkiveret af os, vil vi normalt have brug for noget tid til at verificere denne påstand. I den periode, hvor denne undersøgelse er i gang, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personlige data.
  • Hvis behandlingen af dine personlige data blev/er udført på en ulovlig måde, har du mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af dine data i stedet for at kræve sletning af disse data.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, og du har brug for dem til at udøve, forsvare eller kræve juridiske rettigheder, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personlige data i stedet for sletning af dem.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til Art. 21(1) GDPR, skal dine rettigheder og vores rettigheder afvejes mod hinanden. Så længe det ikke er afgjort, hvis interesser der vejer tungest, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige data, må disse data – med undtagelse af deres arkivering – kun behandles med dit samtykke eller for at kræve, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte andre fysiske personers eller juridiske enheders rettigheder eller af vigtige grunde af almen interesse, der er anført af Den Europæiske Union eller et EU-medlemsland.

Afvisning af uopfordrede e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger, der er offentliggjort i forbindelse med de obligatoriske oplysninger, der skal gives i vores Site Notice, til at sende os reklame- og informationsmateriale, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Operatørerne af dette websted og dets sider forbeholder sig udtrykkelig ret til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af salgsfremmende oplysninger, for eksempel via SPAM-beskeder.

4. Registrering af data på denne hjemmeside

Småkager

Vores hjemmesider og sider bruger det, der i branchen kaldes “cookies”. Cookies er små datapakker, der ikke beskadiger din enhed. De gemmes enten midlertidigt, så længe en session varer (sessionscookies), eller de arkiveres permanent på din enhed (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk, når du afslutter dit besøg. Permanente cookies forbliver arkiveret på din enhed, indtil du aktivt sletter dem, eller de automatisk slettes af din webbrowser.

Cookies kan udstedes af os (førstepartscookies) eller af tredjepartsvirksomheder (såkaldte tredjepartscookies). Tredjepartscookies gør det muligt at integrere visse tjenester fra tredjepartsvirksomheder på hjemmesider (f.eks. cookies til håndtering af betalingstjenester).

Cookies har en række forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk vigtige, da visse funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden disse cookies (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies kan bruges til at analysere brugeradfærd eller til salgsfremmende formål.

Cookies, der er nødvendige for at udføre elektroniske kommunikationstransaktioner, for at levere visse funktioner, du ønsker at bruge (f.eks. til indkøbskurvfunktionen), eller dem, der er nødvendige for optimering (påkrævede cookies) af hjemmesiden (f.eks. cookies, der giver målbar indsigt i webpublikummet), skal gemmes på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er nævnt. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i lagring af de nødvendige cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af operatørens tjenester. Hvis der er anmodet om dit samtykke til lagring af cookies og lignende genkendelsesteknologier, sker behandlingen udelukkende på grundlag af det opnåede samtykke (Art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG); dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du har mulighed for at indstille din browser på en sådan måde, at du får besked, hver gang der placeres cookies, og kun at tillade accept af cookies i specifikke tilfælde. Du kan også udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt eller aktivere slet-funktionen til automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionerne på denne hjemmeside være begrænsede.

Hvilke cookies og tjenester, der bruges på denne hjemmeside, kan findes i denne privatlivspolitik.

Samtykke med Borlabs Cookie

Vores hjemmeside bruger Borlabs’ samtykketeknologi til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies i din browser eller til brug af visse teknologier og til deres dokumentation i overensstemmelse med databeskyttelsen. Udbyderen af denne teknologi er Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Tyskland (i det følgende benævnt Borlabs).

Når du besøger vores hjemmeside, gemmes der en Borlabs-cookie i din browser, som arkiverer eventuelle erklæringer eller tilbagekaldelser af samtykke, du har indtastet. Disse data deles ikke med udbyderen af Borlabs-teknologien.

De registrerede data forbliver arkiveret, indtil du beder os om at slette dem, selv sletter Borlabs-cookien, eller formålet med at gemme dataene ikke længere eksisterer. Dette berører ikke eventuelle opbevaringsforpligtelser i henhold til loven. For at se detaljerne i Borlabs’ databehandlingspolitikker, besøg venligst https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Vi bruger Borlabs cookie-samtykke-teknologi til at indhente de lovpligtige samtykkeerklæringer til brug af cookies. Det juridiske grundlag for brugen af sådanne cookies er Art. 6(1)(c) i GDPR.

Serverens logfiler

Udbyderen af dette websted og dets sider indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk kommunikerer til os. Oplysningerne omfatter:

  • Typen og versionen af den anvendte browser
  • Det anvendte styresystem
  • Henvisnings-URL
  • Værtsnavnet på den computer, der har adgang
  • Tidspunktet for serverforespørgslen
  • IP-adressen

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Disse data registreres på grundlag af Art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i en teknisk fejlfri gengivelse og optimering af operatørens hjemmeside. For at opnå dette skal serverlogfiler registreres.

Kontaktformular

Hvis du sender forespørgsler til os via vores kontaktformular, vil de oplysninger, der er angivet i kontaktformularen, samt eventuelle kontaktoplysninger, der er angivet deri, blive gemt af os for at håndtere din forespørgsel, og i tilfælde af at vi har yderligere spørgsmål. Vi vil ikke dele disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på Art. 6(1)(b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af en kontrakt, eller hvis det er nødvendigt at udføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os (art. 6(1)(f) GDPR) eller på dit samtykke (art. 6(1)(a) GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De oplysninger, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dataene, tilbagekalde dit samtykke til arkivering af data, eller hvis det formål, hvortil oplysningerne arkiveres, ikke længere eksisterer (f.eks. efter at vi har afsluttet vores svar på din forespørgsel). Dette berører ikke eventuelle obligatoriske lovbestemmelser, især opbevaringsperioder.

Anmodning via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, gemmer og behandler vi din anmodning, herunder alle de personoplysninger (navn, anmodning), der følger med, med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af Art. 6(1)(b) GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for udførelsen af præ-kontraktlige foranstaltninger. I alle andre tilfælde behandles dataene på grundlag af vores legitime interesse i effektiv håndtering af henvendelser til os (art. 6(1)(f) GDPR) eller på grundlag af dit samtykke (art. 6(1)(a) GDPR), hvis det er blevet indhentet; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, som du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagringen bortfalder (f.eks. efter afslutning af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

5. Analyseværktøjer og reklame

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen af denne tjeneste er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for hjemmesidens operatør at analysere adfærdsmønstrene hos hjemmesidens besøgende. Til det formål modtager webstedsoperatøren en række brugerdata, såsom sider, der er besøgt, tid brugt på siden, det anvendte operativsystem og brugerens oprindelse. Disse data tildeles brugerens respektive slutenhed. En tildeling til et bruger-ID finder ikke sted.

Desuden giver Google Analytics os mulighed for blandt andet at registrere dine muse- og scrollbevægelser og klik. Google Analytics bruger forskellige modelleringsmetoder til at øge de indsamlede datasæt og bruger maskinlæringsteknologier til dataanalyse.

Google Analytics bruger teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren med det formål at analysere brugerens adfærdsmønstre (f.eks. cookies eller enhedsfingeraftryk). De oplysninger om brug af hjemmesiden, som Google registrerer, overføres som regel til en Google-server i USA, hvor de gemmes.

Brugen af disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til Art. 6(1)(a) i GDPR og § 25(1) i TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens Standard Contractual Clauses (SCC). Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser-plugin

Du kan forhindre Googles registrering og behandling af dine data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

For yderligere oplysninger om Google Analytics’ håndtering af brugerdata henvises til Googles databeskyttelseserklæring på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

6. Nyhedsbrev

Data til nyhedsbrev

Hvis du ønsker at abonnere på det nyhedsbrev, der tilbydes på denne hjemmeside, skal vi bruge en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte, at du er ejeren af den angivne e-mailadresse og giver samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet. Der indsamles ikke yderligere data, eller de indsamles kun på frivillig basis. Vi vil kun bruge sådanne data til at sende de ønskede oplysninger og vil ikke dele sådanne data med nogen tredjepart.

Behandlingen af de oplysninger, der indtastes i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (Art. 6(1)(a) GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du har givet til arkivering af data, e-mailadressen og brugen af disse oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. ved at klikke på linket “Afmeld” i nyhedsbrevet. Dette berører ikke lovligheden af de databehandlingstransaktioner, der har fundet sted indtil nu.

De data, der er deponeret hos os med det formål at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet eller nyhedsbrevsudbyderen og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste, efter at du har afmeldt dig nyhedsbrevet, eller efter at formålet er ophørt med at gælde. Vi forbeholder os ret til at slette eller blokere e-mailadresser fra vores nyhedsbrevsdistributionsliste efter eget skøn inden for rammerne af vores legitime interesse i henhold til Art. 6(1)(f) i GDPR.

Data, der er gemt til andre formål hos os, forbliver upåvirkede.

Når du har afmeldt dig nyhedsbrevet, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevsudbyderen på en sortliste, hvis en sådan handling er nødvendig for at forhindre fremtidige mails. Dataene fra den sorte liste bruges kun til dette formål og flettes ikke med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til Art. 6(1)(f) GDPR). Opbevaringen i den sorte liste er tidsubegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesser.

7. Plug-ins og værktøjer

Google Fonts (lokal indlejring)

Dette websted bruger såkaldte Google Fonts, der leveres af Google for at sikre en ensartet brug af skrifttyper på dette websted. Disse Google-skrifttyper er installeret lokalt, så der ikke oprettes en forbindelse til Googles servere i forbindelse med denne applikation.

For mere information om Google Fonts, følg venligst dette link: https://developers.google.com/fonts/faq og se Googles erklæring om databeskyttelse under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Gå ikke glip af nyheder fra Ziza.
Få vores nyhedsbrev!